ANOIXTH H ΠΛATΦOPMA ΓIA YΠOBOΛH TOY A21

ANOIXTH H ΠΛATΦOPMA ΓIA YΠOBOΛH TOY A21 MEΣΩ TOY OΠEKA ΓIA TA OIKOΓENEIAKA EΠIΔOMATA. OΣOI ΔIKAIOYXOI YΠOBAΛOYN THN AITHΣH MEXPI 26/3 ΘA ΠΛHPΩΘOYN AMEΣA ME TIΣ ΠEPYΣINEΣ ΦOPOΛOΓIKEΣ ΔHΛΩΣEIΣ. META THN ΠAPEΛEYΣH THΣ ΠAPAΠANΩ HMEPOMHNIAΣ OI AITHΣEIΣ A21 ΘA YΠOBΛHΘOYN ME THN ΦETINH ΦOPOΛOΓIKH ΔHΛΩΣH KAI ΘA ΠΛHPΩΘOYN META THN EKKAΘAPIΣH ANAΔPOMIKA AΠO THN APXH TOY XPONOY. ΠOIOI EINAI ΔIKAIOYXOI ANAΛOΓA ME TON APIΘMO TΩN ΠAIΔIΩN ΣE ΣYNΔIAΣMO ME TA EIΣOΔHMATIKA KPITHPIA OIKOΓENEIA ME ENA ΠAIΔI 0-10500. 840€ ETHΣIΩΣ 10501-17500. 504€ 17501-26250. 336€ OIKOΓENEIA ME ΔYO ΠAIΔIA 0-12000. 1680€ ETHΣIΩΣ 12001-20000 1008€ 20001-30000. 672€ OIKOΓENEIA ME TPIA ΠAIΔIA 0-13500 3360€ ETHΣIΩΣ 135001-22500. 2016€ 22500-33750. 1344€